Even voorstellen?

Ons verhaal

Onze leefomgeving staat onder druk. Ons leefmilieu, in de breedste zin van het woord, heeft een impact op onze gezondheid en dus ook ons welzijn. Zowel nu op dit eigenste moment, maar ook en vooral voor de volgende generaties.

Ook Kortemark en omstreken, eerder landelijke gemeenten, dreigen op termijn een hoge prijs te betalen als niet goed omgesprongen wordt met ons leefmilieu.

Om de bedreigingen het hoofd te bieden, sloegen een aantal mensen de handen in elkaar. Een vzw werd opgericht. Hieronder kan je onze doelstelling lezen, zoals die in de statuten is weergegeven.

Wil je meer informatie, wil je met ons samenwerken?  Ga dan naar het contactformulier.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling het behoud, de bescherming, het herstel en de verbetering van het menselijk en natuurlijk leefmilieu voor de inwoners van de gemeente Kortemark en de omringende gemeenten, samen ‘Groot Kortemark’ genoemd, door:

 • het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de open ruimte;
 • het bereiken van de algemene basismilieukwaliteit voor de milieucompartimenten water, bodem en lucht en het bereiken van een bijzondere milieukwaliteit in specifieke omstandigheden;
 • het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een leefbare woonomgeving, door onder meer het beperken van alle vormen van milieuhinder;
 • het bereiken van een beleid gericht op de bescherming  van de gezondheid van de mens;
 • het bereiken van een beleid dat berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt;
 • het bereiken van een beleid dat gestoeld is op een volwaardige participatie van burgers en verenigingen en dat de toegang tot het gerecht voor hen garandeert.

De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten omvatten:

 • het inzetten van alle wettelijke middelen en het vormgeven aan, ondersteunen of coördineren van de meest uiteenlopende initiatieven;
 • het vertegenwoordigen in rechte en in feite van de belangen van de leden overal waar het belang van het leefmilieu of dat van de leden dit wenselijk en noodzakelijk maken;
 • het oprichten van of meewerken aan netwerken, samenwerkingsverbanden en activiteiten;
 • het rechtstreeks tussenkomen bij officiële instanties en het deelnemen aan overlegmomenten en overlegorganen op de diverse administratieve niveaus (lokaal, provinciaal, gewestelijk);
 • het realiseren van projecten, (pers-)campagnes en bijeenkomsten;
 • het communiceren en sensibiliseren naar het publiek en specifieke doelgroepen;
 • het vrijwaren van het doel langs gerechtelijke weg.

De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief.

De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

De vzw exploiteert geen onderneming of houdt zich niet bezig met verrichtingen van winstgevende aard, in de zin van artikel 2, 5° WIB92. De vzw houdt zich bezig met verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft, of die niet volgens nijverheids- of handelsmethoden uitgevoerd wordt, in de zin van artikel 182 WIB92.